Wysokość opłat sądowych

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują art. 42 – 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 90 poz. 594).

Opłaty wynoszą:

 • 200 złotych od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego (służebność, użytkowanie);
 • Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych;
 • 150 złotych od wniosku o:
  • wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności;
  • wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
  • wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha;
  • wpis praw osobistych i roszczeń;
  • wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych (służebności, użytkowania);
 • stałą opłatę w kwocie 60 złotych pobiera się od wniosku o:
  • założenie księgi wieczystej;
  • połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości;
  • odłączenie nieruchomości lub jej części;
  • sprostowanie działu I-O;
  • wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym;
  • dokonanie innych wpisów.

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.