Sporządzanie protestów weksli

Problematyka wekslowa uregulowana jest w Ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku – Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 nr 37 poz. 282).

Weksel, jest rodzajem papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, określający iż trasant (wystawca weksla) zobowiązuje się bezwarunkowo, że dokona wpłaty sumy wekslowej (weksel własny) na rzecz remitenta (odbiorca weksla) lub wpłaty tej sumy (weksel trasowany) dokona trasat (osoba wskazana przez wystawcę weksla).

Protest weksla, wynikający z niewykonania zobowiązania, nieprzyjęcia weksla lub odmowy jego zapłaty sporządza notariusz, zgodnie z art. 85 wyżej powołanej ustawy.

Protest weksla jest aktem publicznym oraz zgodnie z art 86 ustawy prawo wekslowe musi zawierać:

  • nazwisko osoby, która żąda protestu, oraz osoby, przeciw której protest ma być dokonany;
  • stwierdzenie, że osoba, przeciw której protest ma być dokonany, nie uczyniła zadość wezwaniu, skierowanemu do niej, a nadto oświadczenie, złożone przez tę osobę, albo stwierdzenie, że jej nie zastano, albo że nie można było odnaleźć lokalu jej przedsiębiorstwa lub mieszkania;
  • oznaczenie miejsca i dnia, w których wezwania dokonano lub bezskutecznie starano się go dokonać;
  • oznaczenie, ile egzemplarzy wekslu przedstawiono i jakie;
  • podpis organu, sporządzającego protest, pieczęć urzędową i numer protestu.

Protest sporządza się na odwrotnej stronie weksla lub na oddzielnej karcie połączonej z wekslem. Jeżeli na odwrotnej stronie weksla figurują oświadczenia, należy treść protestu rozpocząć bezpośrednio pod treścią oświadczeń , jeżeli nie ma żadnych oświadczeń – pisanie protestu winno się rozpocząć od brzegu. Notariusz wpisuje protest do repertorium P, prowadzonego wyłącznie dla protestów.

Jeżeli protest ma być napisany w całości lub w części na osobnej karcie dodatkowej, należy tę kartę połączyć z wekslem w ten sposób, aby nie było wolnych miejsc na odwrotnej stronie wekslu; połączenie wekslu z kartą dodatkową powinno być przypieczętowane pieczęcią urzędową lub przepisane treścią aktu protestowego. Notariusz jest upoważniony i obowiązany do odbioru zapłaty i do pokwitowania.

Opłaty z tytułu protestu weksla wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.2013 poz. 237) wynoszą:

  • przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu do 1000 zł włącznie: 5 zł +23% VAT;
  • przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu powyżej  1000 zł: 5 zł + 0,5% od nadwyżki ponad 1000zł sumy wekslowej, nie więcej niż 2500zł.

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.