Doręczanie oświadczeń

Zgodnie z art. 102-103 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91) notariusz dokonuje czynności na żądanie strony, przez doręczenie stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia mogącego rodzić skutki prawne. Do notariusza należy ocena czy oświadczenie wywołuje skutki prawne. Treść oświadczenia można wnieść ustnie do protokołu, przesłać drogą pocztową lub wręczyć osobiście notariuszowi. Doręczenie następuje przy odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących doręczania pism procesowych (art. 131-147). Notariusz lub pracownik kancelarii doręcza oświadczenie stronie przeciwnej według danych i adresu wskazanych przez osobę żądającą doręczenia. Na wyraźne żądanie osoby składającej oświadczenie może dokonać doręczenia listem poleconym. Z dokonanego doręczenia, jak również w przypadku nieudanej próby dokonania doręczenia, notariusz sporządza protokół.

Opłata za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  (Dz. U.2013 poz. 237) wynosi 40 zł + 23% VAT.

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.