Poświadczanie własnoręczności podpisu

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych istnieje potrzeba lub obowiązek wylegitymowania się poświadczonymi dokumentami lub dokonania czynności prawnej w szczególnej formie, np. z poświadczeniem przez notariusza własnoręczności podpisu na dokumencie. W tym celu należy notariuszowi przedstawić dowód stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) podpisującego dokument. Podpis może być złożony w obecności notariusza, który to potwierdzi. Podpis może być złożony wcześniej. Wtedy osoba podpisana na dokumencie powinna uznać przed notariuszem własnoręczność swojego podpisu, co notariusz zaznacza w treści tzw. „klauzuli poświadczeniowej”. Poświadczenie własnoręczności podpisu powinno zawierać:

  • datę i miejsce jego sporządzenia,
  • oznaczenie kancelarii,
  • podpis notariusza,
  • pieczęć notariusza.

Fakultatywnie poświadczenie może zawierać godzinę i minutę dokonania czynności notarialnej.

Forma pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym to jedna z form szczególnych dokumentu wymagana m. in. dla: pełnomocnictw do określonych czynności prawnych, umów zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, umów zbycia przedsiębiorstwa, oświadczeń o charakterze majątkowym lub niemajątkowym, wzorów podpisów członków organów osób prawnych (spółek, fundacji).

Opłaty związane z poświadczaniem własnoręczności podpisu

Poświadczenie własnoręczności podpisu podlega opłacie notarialnej w wysokości:

  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł + 23% VAT (za jeden podpis).

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.