Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów

Jedną z czynności notarialnych uregulowaną w art. 109- 112 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91) jest sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów Zgodnie z art. 109 wyżej powołanej ustawy – wypis ma moc prawną oryginału.

Notariusz może wydać dowolną ilość wypisów aktu notarialnego:

  • stronom aktu;
  • osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu;
  • następcom prawnym w/w osób;
  • innym osobom, w przypadku wyrażenie zgody przez strony, bądź na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu okręgowego.

Wypis jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale. W nagłówku zaznacza się, że dokument jest wypisem, a na końcu- komu i kiedy go wydano.

Odpisy i wyciągi sporządza się z innych dokumentów niż akt notarialny. Odpis odzwierciedla całą treść oryginału, wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczone odpisy i wyciągi mają moc oryginału.

W przypadkach przewidzianych w ustawach notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisach sądom i innych organom państwowym.

Opłata za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu wynikająca z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.2013 poz. 237) wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT.

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.