Czynności notarialne

Czynności notarialnych dokonuje notariusz lub jego zastępca (asesor notarialny, zastępca notariusza lub emerytowany notariusz). Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii. Notariusz może dokonać czynności także w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub inne szczególne okoliczności. Dotyczy to zwłaszcza sporządzania protokołów zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy spółek, czy też członków spółdzielni lub wspólnot mieszkaniowych oraz w sytuacji, gdy osoba biorąca udział w czynności notarialnej, z uwagi na stan zdrowia albo inne okoliczności, nie może stawić się osobiście w kancelarii. Możliwość oraz termin czynności dokonywanej poza kancelarią ustala się indywidualnie z notariuszem.

Notariusz zobowiązany jest zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywanie czynności notarialnej i obowiązek ten trwa nieprzerwanie nawet po odwołaniu notariusza z pełnionej przez niego funkcji. Wyjątkiem od zachowania tajemnicy jest sytuacja, gdy notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu.

Za sporządzenie czynności notarialnej notariusz pobiera wynagrodzenie (taksę notarialną). Maksymalna wysokość taksy notarialnej określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. (Dz. U.2013 poz. 237) w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej i podlega powiększeniu o podatek od towarów i usług (tzw. VAT), który jest przekazywany przez notariusza organom podatkowym.

Do zakresu usług świadczonych przez Kancelarię notarialną należy:

 • sporządzanie aktów notarialnych, między innymi:
  • umowy sprzedaży;
  • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu;
  • umowy przedwstępne;
  • umowy darowizny;
  • umowy deweloperskie;
  • umowy warunkowe;
  • umowy zamiany;
  • umowy przeniesienia;
  • umowy zniesienia współwłasności;
  • umowy spółki;
  • umowy działu spadku;
  • umowy majątkowe małżeńskie;
  • umowy o podział majątku wspólnego;
  • pełnomocnictwa;
  • testamenty;
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • oświadczenia o ustanowieniu służebności gruntowych, osobistych i przesyłu;
  • oświadczenia o ustanowieniu hipoteki;
  • sporządzanie protokołów;
 • sporządzanie poświadczeń – własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;
 • sporządzanie protestów weksli i czeków;
 • doręczanie oświadczeń;
 • przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych – przy czym w celu przyjęcia na przechowanie pieniędzy i papierów wartościowych Notariusz prowadzi specjalne konta bankowe w walucie polskiej i w walucie euro;
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów;
 • sporządzanie na życzenie Klientów projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.

Notariusz nieodpłatnie udziela wszelkich informacji niezbędnych do dokonania powyższych czynności notarialnych- odnośnie procedury, niezbędnych dokumentów oraz indywidualnego ustalenia kosztów i terminu.

 

Przygotuj się do wizyty w Kancelarii

Dokumenty i niezbędne informacje

Kancelaria Notarialna Pawła Rożen dokonuje czynności notarialnych w terminach uprzednio ustalonych z Klientami. Dokumenty niezbędne do dokonania tych czynności, wraz z danymi stron powinny zostać dostarczone do Kancelarii przed ustalonym terminem czynności w celu ich weryfikacji i przygotowania projektu czynności.

Tożsamość

Przed przystąpieniem do czynności notarialnej Notariusz stwierdza tożsamość osób biorących udział w czynnościach, na podstawie określonych prawem dokumentów w tym: dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy oraz karty pobytu. Weryfikacji podlegają: termin ważności dokumentu, dane osoby a także stan dokumentu (pęknięcia, wyrwane strony itp.).

Dane dla osób fizycznych:

 • imiona (wszystkie noszone przez daną osobę),
 • nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
 • imiona rodziców,
 • rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności,
 • PESEL,
 • NIP (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą), firma,
 • stan cywilny,
 • adres zamieszkania,

Dane podmiotów innych niż osoby fizyczne,
dane osoby lub osób, działających w imieniu podmiotu, to jest:

 • imiona (wszystkie noszone przez daną osobę),
 • nazwiska (oba człony w przypadku nazwisk dwuczłonowych),
 • rodzaj, serie i numery dokumentów tożsamości, oraz daty upływu ich ważności,
 • PESEL,
 • stan cywilny (nie dotyczy reprezentacji osób prawnych),
 • adres zamieszkania,
 • określenie charakteru, w jakim działa dana osoba (np. pełnomocnik, członek zarządu, wspólnik) oraz dane
 • podmiotu, który jest stroną czynności, to jest:
  • pełna nazwa/firma,
  • numer rejestru,
  • REGON,
  • NIP,
  • adres siedziby,
  • umowa spółki/statut (ostatni tekst jednolity umowy spółki/statutu)

 

Czynności notarialne

Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii. Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych.

więcej

Opłaty i podatki

Opłaty i podatki związane z czynnościami notarialnymi. Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

więcej

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy albo skontaktuj się z nami telefonicznie

więcej

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.