Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza poświadczenie na kopii dokumentu lub na trwale złączonej z nim karcie. Zgodnie z art. 96  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91) notariusz poświadcza:

 • własnoręczność podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać – notariusz stwierdza własnoręczność podpisu lub odcisku palca złożonego w jego obecności, a jeżeli podpis został złożony wcześniej- osoba podpisana uznaje przed notariuszem własnoręczność podpisu. Okoliczność powyższą notariusz zaznacza w treści dokumentu;
 • zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem – odpis poświadczony przez notariusza uzyskuje moc prawną oryginału, jednak sporządzony przez notariusza odpis dokumentu prywatnego nie staje się dokumentem urzędowym. W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz stwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść oryginału. Natomiast w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału;
 • datę okazania dokumentu – notariusz poświadcza datę (dzień, miesiąc, rok), a na żądanie stron również godzinę i minutę okazania dokumentu. Umieszczenie na dokumencie klauzuli notariusza poświadczającej datę przekształca formę dokumentu z pisemnej zwykłej na kwalifikowaną – pismo z datą pewną (art. 81 § 1 k.c.);
 • pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu – notariusz stwierdza tę okoliczność w razie stawiennictwa osoby w kancelarii, lub po osobistym udaniu się do miejsca, gdzie osoba ta przebywa.

Każde poświadczenie powinno zawierać:

 • datę i oznaczenie miejsca jego sporządzenia,
 • oznaczenie kancelarii,
 • podpis i pieczęć notariusza.

Opłaty związane z poświadczeniem wynikające z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U.2013 poz. 237) wynoszą:

 • własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać- na dokumentach,  jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną: 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł + 23% VAT;
 • własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać- na pełnomocnictwach i innych dokumentach: 20 zł (za jeden podpis);
 • zgodności odpisu z okazanym dokumentem: 6 zł + 23% VAT (za jedną stronę);
 • czasu okazania dokumentu: 6 zł + 23% VAT (za jedną stronę);
 • pozostania przy życiu w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego: 5 zł + 23% VAT;
 • pozostania przy życiu w innym celu: 30 zł + 23% VAT;
 • pozostania w określonym miejscu: 30 zł + 23% VAT.

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.