Poświadczanie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych istnieje konieczność przedstawienia oryginalnego dokumentu (np. świadectwa ukończenia liceum, postanowienia sądu, decyzji administracyjnej) lub poświadczonego przez notariusza odpisu lub wyciągu. Nadanie odpisowi poświadczonemu przez notariusza mocy prawnej oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem jednocześnie w wielu instytucjach. Na przykład odpisy świadectw dojrzałości umożliwiają złożenie dokumentów na kilka kierunków studiów, a odpisy dokumentów podmiotów gospodarczych (odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) umożliwiają tym podmiotom uczestniczenie w wielu przetargach.

Notariusz ma obowiązek poświadczania nie tylko dokumentów urzędowych, ale również tzw. dokumentów prywatnych (stanowiących dowód tego, że osoba, która dokument podpisała, złożyła oświadczenie o zawartej w nim treści). Jednak sporządzony przez notariusza odpis dokumentu prywatnego nie staje się dokumentem urzędowym.

W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz stwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść oryginału. Natomiast w przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem wyciągu notariusz stwierdza, że wyciąg odpowiada pewnym elementom treści oryginału. W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu konieczne jest wykonanie w kancelarii notarialnej kserokopii oryginału dokumentu, na której notariusz umieszcza odpowiednią wzmiankę o jej zgodności z oryginałem i składa podpis oraz pieczęć.

W sytuacji, gdy oryginalny dokument posiada cechy szczególne (dopiski, poprawki, uszkodzenia, znaki wodne, suche pieczęcie) notariusz stwierdza to w klauzuli poświadczeniowej.

Opłaty związane z poświadczaniem zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

Za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem notariusz może pobrać maksymalnie 6 zł + 23% VAT za każdą ze stron oryginalnego dokumentu.

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.