Czynności notarialne

Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów

Jedną z czynności notarialnych uregulowaną w art. 109- 112 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91) jest sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów Zgodnie z art. 109 wyżej powołanej ustawy - wypis ma moc prawną oryginału. Notariusz może wydać dowolną ilość wypisów aktu notarialnego: stronom aktu; osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu; następcom prawnym w/w osób; innym…

Sporządzanie protestów weksli

Problematyka wekslowa uregulowana jest w Ustawie z dnia 28 kwietnia 1936 roku - Prawo wekslowe (Dz. U. 1936 nr 37 poz. 282). Weksel, jest rodzajem papieru wartościowego imiennego lub na zlecenie, określający iż trasant (wystawca weksla) zobowiązuje się bezwarunkowo, że dokona wpłaty sumy wekslowej (weksel własny) na rzecz remitenta (odbiorca weksla) lub wpłaty tej sumy (weksel trasowany) dokona trasat (osoba wskazana przez wystawcę weksla). Protest weksla, wynikający z niewykonania zobowiązania,…

Spisywanie protokołów

Według  art. 104 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91). notariusz spisuje protokoły: walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych; dziedziczenia, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. Protokoły…

Poświadczanie zgodności odpisu lub wyciągu z okazanym dokumentem

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych istnieje konieczność przedstawienia oryginalnego dokumentu (np. świadectwa ukończenia liceum, postanowienia sądu, decyzji administracyjnej) lub poświadczonego przez notariusza odpisu lub wyciągu. Nadanie odpisowi poświadczonemu przez notariusza mocy prawnej oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem jednocześnie w wielu instytucjach. Na przykład odpisy świadectw dojrzałości umożliwiają złożenie dokumentów na kilka kierunków studiów, a odpisy dokumentów podmiotów gospodarczych (odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej)…

Poświadczanie własnoręczności podpisu

Przy dokonywaniu niektórych czynności prawnych istnieje potrzeba lub obowiązek wylegitymowania się poświadczonymi dokumentami lub dokonania czynności prawnej w szczególnej formie, np. z poświadczeniem przez notariusza własnoręczności podpisu na dokumencie. W tym celu należy notariuszowi przedstawić dowód stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) podpisującego dokument. Podpis może być złożony w obecności notariusza, który to potwierdzi. Podpis może być złożony wcześniej. Wtedy osoba podpisana na dokumencie powinna uznać przed notariuszem własnoręczność swojego…

Doręczanie oświadczeń

Zgodnie z art. 102-103 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91) notariusz dokonuje czynności na żądanie strony, przez doręczenie stronie przeciwnej pisemnego oświadczenia mogącego rodzić skutki prawne. Do notariusza należy ocena czy oświadczenie wywołuje skutki prawne. Treść oświadczenia można wnieść ustnie do protokołu, przesłać drogą pocztową lub wręczyć osobiście notariuszowi. Doręczenie następuje przy odpowiednim stosowaniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących…

Akt poświadczenia dziedziczenia

Notariusz sporządza poświadczenie na kopii dokumentu lub na trwale złączonej z nim karcie. Zgodnie z art. 96  Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91) notariusz poświadcza: własnoręczność podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać – notariusz stwierdza własnoręczność podpisu lub odcisku palca złożonego w jego obecności, a jeżeli podpis został złożony wcześniej- osoba podpisana uznaje przed notariuszem własnoręczność…

Akt notarialny

Problematykę aktów notarialnych reguluje Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. 1991 Nr 22 poz. 91), rozdział 3, art. 91-95. Akt notarialny jest szczególną formą dokumentu urzędowego stwierdzającego treść danej czynności prawnej, sporządzonego przez notariusza- gdy wymaga tego prawo lub taka jest wola stron. Akt notarialny można podzielić na pięć zasadniczych części: komparycję (obejmującą miejsce i datę zawarcia aktu oraz dane stron i sposób stwierdzenia…

Czynności notarialne

Rodzaje czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii. Dokumenty niezbędne do sporządzenia czynności notarialnych.

więcej

Opłaty i podatki

Opłaty i podatki związane z czynnościami notarialnymi. Udzielenie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

więcej

Formularz kontaktowy

Wypełnij formularz kontaktowy albo skontaktuj się z nami telefonicznie

więcej

kancelaria notarialna Niniejsza strona nie stanowi reklamy, w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 § 3 ustawy Prawo o notariacie i jest zgodna z uchwałą nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. Dane notariusza oraz adres Kancelarii zamieszczone na tej stronie pochodzą z zasobów Krajowej Rady Notarialnej oraz Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości ze stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zarejestrowanych Kancelarii Notarialnych.